@Opglabbeek (BEL)

04-12-2021

CONDITIES 

 

1. FLANDERS FOAL AUCTION BV, hierna “FLANDERS FOAL AUCTION” genoemd, met maatschappelijke zetel te België, 3990 Peer, Overes 22, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. 0632.503.544 organiseert op 4 december 2021 te Oudsbergen (Sentower park) een veiling van ingeplante embryos.  De veiling wordt live gehouden en kan online gevolgd worden met de mogelijkheid om ook online deel te nemen aan de veiling.

2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.

3. Deze live veiling wordt eveneens uitgezonden op het internet via clipmyhorse. De koper die online wenst te bieden dient zich via de website www.flandersfoalauction.be te registreren op de door FLANDERS FOAL AUCTION voorgeschreven wijze op de veilingwebsite alvorens hij/zij kan deelnemen aan de veiling. Deze registratie geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de veilingvoorwaarden. Verder verklaart de koper door deelname aan een veiling bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot het betreffende embryo. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle door de bieder aan FLANDERS FOAL AUCTION te verstrekken informatie bij inschrijving volledig, juist en naar waarheid is ingevuld en de koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. 

4. De koper is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. FLANDERS FOAL AUCTION heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). 

FLANDERS FOAL AUCTION stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn/haar omgang met FLANDERS FOAL AUCTION is de koper verplicht om de computer en / of elk ander apparaat dat hij / zij gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die kunnen verspreid via internet. 

5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling middels biedingen per opbod en toewijzing aan de hoogste bieder. De toewijzingsprijs is al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door FLANDERS FOAL AUCTION aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.

6, De loten worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + de van toepassing zijnde BTW + veilingcommissie à 10% berekend op de toewijzingsprijs + 21% BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich na toewijzing tot betaling van het afrekeningsbedrag.

7. Indien de Koper zich terugtrekt, om welke reden dan ook, is FLANDERS FOAL AUCTION gerechtigd om het veulen op de dag van de veiling opnieuw te verkopen. De particuliere koper/consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen. De initiële koper is gehouden tot betaling aan FLANDERS FOAL AUCTION van de kosten dewelke met deze wederverkoop gepaard gaan, minstens van het verschil in de koopprijs dewelke tijdens de wederverkoop niet gerealiseerd werd. Ook indien de koper niet geïdentificeerd kan worden, is FLANDERS FOAL AUCTION gerechtigd om het veulen opnieuw te verkopen. 

8. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing. FLANDERS FOAL AUCTION reikt aan de koper een factuur uit dewelke contact betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het veulen aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van FLANDERS FOAL AUCTION. De eigendom van de embryo gaat over op het ogenblik van de betaling door de koper aan FLANDERS FOAL AUCTION. 

9. Indien FLANDERS FOAL AUCTION binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper niet heeft ontvangen, is de koper van rechtswege in verzuim en verplicht om naast het overig verschuldigde aan en ten behoeve van FLANDERS FOAL AUCTION te betalen (a) een intrestvergoeding van 1% per maand over het totaal verschuldigde afrekeningsbedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot op de dag van de integrale betaling en (b) een aanvullende schadevergoeding ten bedrage van 10% op het afrekeningsbedrag. 

10. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde loten gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en FLANDERS FOAL AUCTION in onderling overleg de schikkingen voor de levering. De levering geschiedt in België op het adres van de maatschappelijke zetel van de FLANDERS FOAL AUCTION tenzij andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen. Gebeurlijke transportkosten zijn ten laste van de koper. 

11. FLANDERS FOAL AUCTION maakt de koper er attent op dat de koper de mogelijkheid heeft om onmiddellijk na aankoop een verzekering af te sluiten bij Catherine De Buyl Insurance. 

12. De koper kan geen recht ontlenen aan het feit dat FLANDERS FOAL AUCTION de loten heeft geselecteerd. De informatie betreffende de te koop aangeboden loten is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de loten, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. FLANDERS FOAL AUCTION is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de catalogus of foutieve vermeldingen op haar website. 

13. FLANDERS FOAL AUCTION is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken. Alleszins is de aansprakelijkheid van FLANDERS FOAL AUCTION maximaal beperkt tot de door de koper betaalde commissie en door de bedragen dewelke door haar verzekeraar gedekt worden. 

14. De te koop aangeboden embryo werd ingeplant in een dragermerrie en wordt verkocht met een garantie 42 dagen dracht. De dragermerrie wordt in perfecte staat door de koper geretourneerd aan de verkoper en dit uiterlijk 180 dagen na de geboorte van de embryo op straffe van het in rekening brengen van 3.000,00 EUR + BTW.

15. In geval van export zal de koper binnen 3 maanden na de veiling een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog door de koper verschuldigd zijn van BTW.

16. Indien een of meer van in de veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige bepaling zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, het bereik en het doel daarvan.

17. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

18. FLANDERS FOAL AUCTION beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de veiling zouden kunnen ontstaan. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Hasselt zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.