@Bonheiden (BEL)

20-06-2021

CONDITIES 

 

1. De verkoop geschiedt bij opbod aan de meestbiedende, tegen betaling van koopprijs en kosten.

2. De koper zal boven zijn koopprijs tien procent (10%) exclusief BTW betalen aan Flanders Foal Auction bvba voor de onkosten van de verkoping, die dus ten laste van Flanders Foal Auction bvba vallen. De aandacht van de koper wordt erop gevestigd dat hij naast de voormelde forfaitaire onkosten, tevens de gebeurlijke BTW op de koopsom te zijnen laste moet nemen. De verkoper zal in dit geval een factuur opmaken.

3. Koopsom en kosten dienen uiterlijk binnen de vijf (5) dagen te worden betaald aan Flanders Foal Auction bvba.

4. De verkoper blijft verantwoordelijk voor het veulen/embryo tot het veulen/embryo in goede staat is afgeleverd bij de nieuwe eigenaar. De levering kan niet geschieden voordat het veulen de leeftijd van honderdvijftig (150) dagen heeft bereikt. Het veulen dient minimum 1 week gespeend te zijn bij levering. Voor de periode tussen toewijzing en levering is er voor de koper de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten.  

5. Bij rouwkoop heeft Flanders Foal Auction bvba het recht het veulen onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/ koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de eventueel lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling aan Flanders Foal Auction bvba te voldoen.

6. Indien een koper niet onmiddellijk geïdentificeerd kan worden, zal het veulen opnieuw worden opgeroepen.

7. De voorlopige toewijzing gebeurt onder opschor tende voorwaarde van het akkoord van de verkoper. Onmiddellijk nadat alle veulens voorlopig zijn toegewezen zal het akkoord aan de respectievelijke verkopers worden gevraagd en zal in het openbaar luid en duidelijk worden verkondigd welke veulens def initief worden toegewezen en welke veulens worden ingehouden.

8. De notaris beslist in eerste en laatste aanleg over alle betwistingen betreffende het verloop van de verkoop.

9. De verkoop geschiedt overeenkomstig de Belgische wetgeving en bij eventuele geschillen zal enkel de rechtbank van Limburg, afdeling Hasselt bevoegd zijn

10. Bij aankoop van een embryo rekenen we 1000 EURO (exl. BTW) extra boven op de toeslagprijs, waardoor de draagmoeder eigendom wordt van de koper.

11. Behoudens andere afspraken tussen koper en verkoper/fokker wordt de verkoper/fokker geacht het veulen af te leveren bij de Belgische koper. Indien een buitenlands veulen verkocht wordt tijdens FFA, dient de verkoper/fokker het veulen af te leveren op de plaats van de veiling, waar het afgehaald wordt door de koper. Een buitenlandse klant haalt het veulen op bij de verkoper/fokker.

 

Voorwaarden online bieden 2018 via WeAuction

Om te kunnen deelnemen aan de door FFA georganiseerde veiling dient de onlinebieder zich voor aanvang van de veiling te hebben geregistreerd op de door FFA op de veilingwebsite voorgeschreven wijze. Voorts verklaart de bieder door zijn/haar deelname aan een veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de bieder bekwaam te zijn om ten aanzien van het betreffende kavel een koopovereenkomst aan te gaan. FFA behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.


De bieder dient zich op eerste verzoek van FFA op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de veiling.


De bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de bieder bij registratie alle door de bieder aan FFA te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft bieder de verplichting om FFA onverwijld van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.


De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de bieder gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de bieder FFA hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de Bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

FFA is mede namens de verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een bieder als gevolg van biedingen en vervolgens toewijzing die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de bieder.


FFA zal de (persoons)gegevens van een bieder enkel gebruiken in voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.
FFA spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.


De bieder is jegens FFA gehouden om zijn computer en/of ieder ander apparaat waarmee hij zich toegang verschaft tot de veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden zich kunnen verspreiden via het internet. De veilingwebsite kan links naar andere websites van derden bevatten. FFA heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.


De duur van een veiling staat aangegeven op de veilingwebsite. Dit laat onverlet dat FFA gerechtigd is om een veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal FFA onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een veiling niet voor alle bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de veiling gebruik kunnen maken. FFA is hiertoe evenwel niet verplicht.


Een bieder is verplicht om door of namens FFA in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Een bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Geenszins kan FFA voor dergelijke feitelijkheden aansprakelijk gesteld worden.